Разкажете ни малко повече за Вас.

14705697_1320482167964892_3627543403253815565_n
Професионалното ми развитие в сферата на правото започна през 2004 год. Впоследствие, през 2009 год., придобих магистърска степен по специалност “Право”.  Обичам да спортувам, да чета, да се разхождам сред природата, да изкачвам върхове. Обичам да пътувам и да се забавлявам. Харесва ми да анализирам, да размишлявам, да чепкам детайлите на дадена ситуация. Оптимист съм.
 

Вие предлагате консултации относно семейно право. Какво включва това?

Семейното, както и свързаното с него наследствено право, е област от правото, в която личните емоции на гражданите, техните чувства са силно изострени, поради което имат нужда от адвокат на когото да се доверят и който да постигне възможно най-доброто за тях от казуса им. Част от предлаганите от мен услуги по семейно и наследствено право са : изготвяне на брачни договори; разводи и свързаните с тях брачни искове относно родителски права, издръжка и др.; искове за по-голям дял от придобитото по време на брак имущество; дела за промяна на име; консултации и изготвяне на завещания, тяхното обявяване; делба на имущество – съдебна и извънсъдебна.
 
 

При сключване на граждански брак трябва ли да се направи консултация с адвокат?

Когато бъдещите съпрузи са решили да сключат граждански брак, консултацията им с адвокат не е задължителна. Необходимо е страните да са наясно, че бракът е доброволен и равнопоставен съюз между мъж и жена, сключен при условията и по реда на закона и пораждащ взаимни права и задължения. Вследствие на сключеният брак възникват лични и имуществени отношения между съпрузите. Законът изисква равно полагане на усилия според възможностите на всеки от съпрузите. Те на свой ред трябва да изберат режим на имуществени отношения между тях, евентуално да подпишат брачен договор. Както споделих по-горе, консултацията с адвокат преди сключване на граждански брак не е задължителна, но елементите от брака са толкова много и с оглед по-лесното вникване в същността на брачния институт, би било от полза за бъдещите съпрузи да потърсят юридическа консултация.
 

Разкажете ни за брачните договори. Популярни ли са в България?

Oт 1 октомври 2009г. брачният договор е част от българското право. Като цяло българската уредба на брачния договор е удовлетворителна. Тя отчита същностните му характеристики и е в съзвучие със законодателствата на повечето европейски държави. Следва да се отбележи, че брачният договор притежава всички характеристики на родовото понятие за договор. В този смисъл той е преди всичко съглашение, което е налице при съвпадащи по съдържание и с единна насоченост невластнически волеизявления. Основното предназначение на брачният договор е да установи или промени имуществен режим между съпрузите, посредством който да се уредят имуществените им отношения през време на брака и в случай на неговото прекратяване. Съгласно Семейния кодекс, страни по брачния договор могат да бъдат както лица, възнамеряващи да встъпят в брак, тоест бъдещи съпрузи, така и лица по вече съществуващо брачно правоотношение, тоест настоящи съпрузи. Изискуемата от закона форма за сключване на брачен договор е писмената с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Той подлежи на регистрация в централен електронен регистър, създаден към Агенцията по вписванията.