Българските граждани могат да сключат брак в чужбина пред българско консулско длъжностно лице в следните случаи :

• Брак между български граждани в чужбина може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това.

• Брак между български гражданин и чужд гражданин може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава и отечественото право на чуждия гражданин допускат това.

Регистриране в Република България на граждански брак на български граждани, сключен в чужбина.

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от чуждестранен местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна заверен препис или извлечение на документа, заедно с молба за извършване на регистрация на събитието по посочен от тях постоянен адрес в България.

За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на съпруга – български гражданин – а ако съпругът е чужд гражданин, за постоянен адрес, на който се извършва регистрация на „брака” се счита последния постоянен адрес на съпругата – българска гражданка.

Фамилно име на съпрузите

При съставянето на чуждия акт за сключен брак, всяко от встъпващите в брак лица следва да заяви пред компетентния орган на чуждата държава дали запазва своето фамилно име, или приема фамилното име на своя съпруг/съпруга, или добавя фамилното име на съпруга/съпругата си към своето, която промяна се отразява в съставения акт за сключен брак. Ако чуждото законодателство не предвижда такава възможност, лицето трябва да се снабди със съответен документ от чуждия компетентен орган, от който е видно, че българския гражданин е декларирал пред чуждестранното длъжностно лице желание за промяна на името. Така изготвения документ, заедно с чуждестранния документ за брак се предоставя на българския общински орган по гражданска регистрация, с оглед промяна на фамилното име при регистрация на брака в Република България.

При липса на посочените по-горе основания, не може да бъде извършена промяна на фамилното име в Република България, освен по съдебен ред.

Консултирайте се с адвокат винаги когато имате съмнения какво трябва да направите при сключване на граждански брак в чужбина. Адвокатът може да съдейства, като изготви и подаде всички необходими документи вместо Вас пред съответните институции.

За автора

Адв. Цанко Славчев

Придобива магистърска степен по специалност “Право” в Югозападен университет „Неофит Рилски”, град Благоевград през 2009 год. С гражданското право се сблъсква след започване на работа като юрисконсулт в адвокатско дружество през 2010 год. Основава кантората си през 2011 год., след като станава член на Софийска адвокатска колегия.Телефон: 0888 434195Адрес: град София, бул. “Васил Левски” 94БEmail: slavchevts@gmail.comhttp://advokatslavchev.com

Прочетете също

Коментари

Напишете коментар

Съгласявам се с условията за ползване на уеб сайт