При съставяне на акта за сключване на граждански брак, всяко от встъпващите в брак лица следва да заяви пред компетентния орган дали запазва своето фамилно име, или приема фамилното име на своя съпруг/съпруга, или добавя фамилното име на съпруга/съпругата си към своето. Като фамилно име може да се приеме или добави и името на другия, с което той е известен в обществото.

Съгласно действащото законодателство, в срок до 30 дни от промяната на името трябва да се подаде заявление за подмяна на български лични документи, в това число лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС.

При подаване се представя актът за сключен граждански брак, който удостоверява промяната на фамилното име, или заверено копие от него. Разбира се, при запазване на имената ни от преди брака, не се налага подмяна.

При смяна на фамилното име е налице промяна в личните данни, които са предоставени на редица институции и лица. За смяна на фамилното име трябва да уведомим:

Работодателя

В сключения трудов договор фигурират личните данни: собствено, бащино и фамилно име, номер на личната карта, ЕГН, адрес. При промяна в който и да е елемент от тях сме длъжни да уведомим работодателя, за да нанесе промяната в поддържаната от него база данни.


Банката

Ако имаме разплащателна сметка или кредит в банка, сме задължени да я уведомим за настъпилите промени в личните ни данни.

За извършената промяна нямаме задължение да уведомим Националната агеннция за приходи и Националния осигурителен институт, тъй като тези институции  осъществяват автоматичен обмен на информация с информационната система на ЕСГРАОН, но в случай, че се легитимираме пред тези институции с лична карта със старото си име, ще ни бъде отказано извършването на съответната административна услуга, докато не подменим документа си.


Съда

Ако имаме висящи дела, по които сме страна, е добре да подадем молба до съда, в която да го уведомим за промяната на името и/или адреса ни, на който да ни призовават/изпращат съобщения.

 

Консултирайте се с адвокат винаги когато имате съмнения какво трябва да направите при смяна на имената. Адвокатът може да съдейства, като изготви и подаде всички необходими документи вместо Вас пред съответните институции.

За автора

Адв. Цанко Славчев

Придобива магистърска степен по специалност “Право” в Югозападен университет „Неофит Рилски”, град Благоевград през 2009 год. С гражданското право се сблъсква след започване на работа като юрисконсулт в адвокатско дружество през 2010 год. Основава кантората си през 2011 год., след като станава член на Софийска адвокатска колегия.Телефон: 0888 434195Адрес: град София, бул. “Васил Левски” 94БEmail: slavchevts@gmail.comhttp://advokatslavchev.com

Прочетете също

Коментари

Напишете коментар

Съгласявам се с условията за ползване на уеб сайт